Sportujeme se Spořkou

Pravidla soutěží

Pravidla soutěže O funkční oblečení Under Armour, která se koná na stránce https://www.facebook.com/ceskasporitelna v rámci sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže O funkční oblečení Under Armour (dále jen „soutěž“):

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na stránce v rámci sociální sítě Facebook (https://www.facebook.com/ceskasporitelna/) je společnost Česká spořitelna a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Organizátor“).

2. MECHANIKA SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je reakce ve formě komentářů a označení aspoň jedné osoby. Otázka je: Kdo by si z vašich známých podobný piknik užil? Soutěžící je o případné výhře v soutěži a dalších instrukcích informován formou komentáře pod soutěžním postem (komentářem), nebo v soukromých zprávách.

2.1. Soutěž probíhá od 18.6. 2021 (od okamžiku zveřejnění soutěžního postu) do 21. 6. 2021, a to do 12:00 hod.

2.2. Přidáním komentáře pod soutěžním příspěvkem, potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

2.3. Každý soutěžící se může do soutěže zařadit pouze jednou. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

2.4. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit komentáře, které nejsou v souladu s pravidly soutěže.

2.5. O tom, zda soutěžní komentář splňuje pravidla soutěže, rozhoduje Organizátor.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou na území České republiky.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a přímém dodavatelském vztahu k Organizátorovi.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je mít založený facebookový profil a plnění veškerých pravidel použití Facebooku.

3.4. Při změně soutěžního profilu je nutno kontaktovat Organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku před skončením soutěže. V ostatních případech bude jako jediný platný brán profil, který pro dané uživatelské jméno získal výhru jako poslední. Na nárokování výhry z jiného, než z tohoto profilu nebude brán ohled.

3.5. Organizátor soutěže bude u každého soutěžícího zpracovávat jeho osobní údaje uvedené na profilu soutěžícího na Facebooku. Dále bude zpracovávat příspěvek soutěžícího. Tyto údaje bude zpracovávat po dobu trvání soutěže a dále po dobu 2 měsíců po skončení soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a lze jej odvolat na bezplatné telefonní lince 800 207 207. Po uplynutí doby zpracování budou údaje smazány. Více informací o zpracování osobních údajů Organizátorem najdete zde: https://www.csas.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

3.6. Organizátor soutěže bude u výherce soutěže zpracovávat dále jeho kontaktní údaje, které od něho získá. Ohledně zpracování těchto údajů platí výše uvedené.

4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

4.1. Výhru získá 10 soutěžících, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Výherce bude určen na základě náhodného losu ze správných odpovědí. Výherci dostanou možnost vybrat si jeden z produktů na eshopu partnera soutěže.

4.2. Výherci budou kontaktováni do druhého dne od skončení soutěže, prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem (komentářem) nebo v soukromé zprávě a bude vyzván k předání kontaktních údajů v soukromé facebookové zprávě Organizátorovi. Současně budou soutěžícím sděleny následné instrukce.

4.3. V případě, že výherce neodpoví na komentář v soukromé facebookové zprávě ze strany Organizátora do 2 dnů, ztrácí nárok na výhru, není-li sjednáno jinak.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel Facebooku nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli soutěž přerušit, ukončit, změnit tyto podmínky soutěže, či nevydat případné výhry.

6. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY

6.1. Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny komentáře, které jsou dle výlučného rozhodnutí Organizátora protizákonné či nemravné. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvky, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

6.2. Soutěžící ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti s touto soutěží. Soutěžící bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli Organizátora a za takové šíření již Organizátor neodpovídá.

6.3. Do soutěže a slosování budou zahrnuty jen odpovědi uvedené přímo pod soutěžním postem na facebookové stránce Organizátora.

7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

7.1. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

7.2. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výhercům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech.

7.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

7.4. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikací, doručení zpráv či výher.

7.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit, nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách https://www.facebook.com/ceskasporitelna, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

V Praze dne 27. 5. 2021

Česká spořitelna, a.s.