Sportujeme se Spořkou

Pravidla soutěží

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "ON/OFF KÁRY"

Pořadatel a Organizátor Soutěže: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, spisová značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní akce s názvem " ON/OFF KÁRY" (dále jen jako „Soutěž“) bude realizována v termínu od 4. 11. 2022 do 10. 12. 2022 (dále též „doba trvání Soutěže“).

2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníkem Soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jako „Soutěžící“ nebo „Účastník“), která v době konání Soutěže splní všechny pravidla Soutěže uvedené v bodu 3. MECHANIKA SOUTĚŽE. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Organizátora, ani osoby zaměstnancům blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.          

3. MECHANIKA SOUTĚŽE

I.

1. kolo Soutěže

Soutěže se Soutěžící může zúčastnit absolvováním jízdy na pro závodních simulátorech v závodu Formule 1 na okruhu Red Bull Ring, v areálu, který bude mít Česká spořitelna, a.s. k dispozici na akci Mistrovství České republiky v počítačových hrách, které se uskuteční ve dnech 4.-6.11. 2022 na BVV v Brně. Jízda Soutěžícího obsahuje 5 kol, přičemž do Soutěže se mu započítává čas nejrychlejšího kola.

Podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího do aplikace ON/OFF KÁRY na místě konání Soutěže.

Výhercem prvního kola Soutěže se stává Účastník, který zajede nejlepší čas v kategorii MUŽ a kategorii ŽENA. Výherců prvního kola bude v obou kategoriích maximálně 13, celkem maximálně 26 výherců.

Výherce bude informován Organizátorem o postupu do 2. kola Soutěže nejpozději do 25. 11. 2022 e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím jim sdělených kontaktních údajů, které Soutěžící sdělil Organizátorovi při registraci do Soutěže. Výherce má od kontaktování Organizátorem 3 kalendářní dny na potvrzení své účasti ve 2. kole Soutěže. Pokud odpoví organizátoru později jeho nárok na postup do 2. kola Soutěže propadá ve prospěch Organizátora.

II.

2. kolo Soutěže

Postup do 2. kola Soutěže je platný pro výherce 1. kola Soutěže a 1 jím zvolenou doprovázející osobu (dále jen „Doporovod). Oba se stávají ve 2. kole rovnocennými Soutěžícími s možností vyhrát jednu z výher uvedených v bodu 4. tohoto článku pravidel.

2. kolo Soutěže bude probíhat v areálu Kart-centrum v Radotíně u Prahy dne 10. 12. 2022.

Soutěžní jízda bude probíhat mechanikou Týmová štafeta. Každý ze 13 týmu bude mít maximálně 5 členů, ve složení – výherce kategorie MUŽ, výherkyně kategorie ŽENA a jejich Doprovodů, případně zástupce organizátora. Každý tým musí mít ve svém složení alespoň 1 zástupkyni kategorie Žena. Do výsledku soutěže – „Týmové štafety“ se započítávají výsledky všech členů týmu. Závodů se účastní také 14. tým, který bude tvořený zástupci organizátora a celebritami.

Pravidla pro „Týmovou štafetu“:

  1. Závodu se účastní maximálně 14 týmů po dobu 4 hodin (240 minut). Jezdci jednoho týmu se průběžně střídají na 1 motokáře.
  2. Každý Účastník týmu odjezdí na okruhu libovolný počet kol, přičemž střídání dalším Účastníkem týmu musí nastat mezi 10-15 minutou jízdy.
  3. Pořadí Účastníků v Týmové štafetě je zcela na dohodě týmu.
  4. Každému Účastníkovi štafety se do hodnocení započítává počet jím zajetých kol v daném časovém limitě (10-15 minut).
  5. Výsledné hodnocení se počítá součtem zajetých kol všech jezdců v daném týmu.
  6. Pokud bude výsledné hodnocení totožné u dvou a více týmů, konečné pořadí určí postupnost, v jaké poslední Účastník týmu v posledním kole projede cílem.  

Výhercem 2.kola Soutěže a zároveň Výhercem celé Soutěže se stává 1., 2. a 3. nejrychlejší tým na základě výsledků „Týmové štafety“. Výsledky z 1. a 2. kola Soutěže se nijak nesčítají.

III.

Osobám, které so nominovaly do 2. Kola Soutěže v roce 2021 jako Výherce 1. kola nebo Doprovod, zaniká právo na postup do 2. Kola Soutěže letošního ročníku a budou ze Soutěže vyloučené.

IV.

Výherci 1. kola Soutěže a jeho Doprovodu vzniká nárok na ubytování v hotelu v Praze ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, v termínu 10.-11. 12. 2022. Nárok na ubytování je podmíněný účastí Soutěžícího a Doprovodu ve 2. kole Soutěže a platí pouze pro Soutěžícího a Doprovod. Rezervace bude uskutečněna na jméno Soutěžícího a jméno Doprovodu. Soutěžícímu ani Doprovodu nevzniká žádný nárok na postoupení ubytování 3. osobě a ubytování jiných osob není Organizátorem hrazené. Organizátor hradí pouze částku za ubytování se snídání tak, jak je uvedeno výše, ostatní náklady a případné škody hradí soutěžící s doprovodem.

V.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže, budou ze Soutěže z rozhodnutí organizátora vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala Výhercem v Soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na Výhru a Organizátor Výhru nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této Soutěže, nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si zároveň vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže osoby, které by z důvodu nadměrné konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek mohli svým konáním ohrozit sebe nebo další Účastníky Soutěže. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo neudělit Výhry v případě jednání ze strany Soutěžícího bude v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

4. VÝHRY A VÝHERCI

Soutěží se o následující výhry:

  1. místo – Herní konzole Sony PlayStation 5
  2. místo – Chytré hodinky Garmin
  3. místo – Dárkový balíček České spořitelny, powerbanka a bezdrátová sluchátka

Nárok na Výhru vzniká Soutěžícímu i Doprovodu výherních týmů. Nárok na Výhru nevzniká zástupcům Organizátora a celebritám.

Celkem bude za dobu trvání Soutěže vyhlášeno maximálně 12 výherců a bude předáno maximálně 12 výher.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher nebo jejich přebíráním. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Na žádnou z výher se nevztahuje žádná záruční doba. Nevydané/nepřevzaté výhry propadnou Organizátorovi.

5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání Soutěže nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání Soutěže nepřetržitě k dispozici na webové stránce www.sportujemesesporkou.cz/on-off-kary.

Podmínkou pro účast Soutěžícího a jeho Doprovodu v 2. kole Soutěže je povinnost dodržet aktuálně platná Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (blíže viz https://koronavirus.mzcr.cz).

Registrací do aplikace ON/OFF KÁRY Soutěžící souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek.

Registrací Soutěžící souhlasí, aby Organizátor soutěžní akce zveřejnil k jeho výsledkům na informační obrazovce, umístěné vedle soutěžních simulátorů v areálu Zdravý hráč na akci Mistrovství ČR v počítačových hrách, jeho jméno, příjmení.

Registrací Soutěžící Organizátorovi uděluje souhlas s pořízením fotografií a krátkého videa z akce, na kterých je zachycen, a které byly nebo budou pořízeny Organizátorem nebo jím pověřenou osobou v průběhu trvání Soutěže. Zároveň Soutěžící uděluje souhlas, aby byly fotografie a krátké video použity Organizátorem za účelem publikace na webových stránkách Organizátora a na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn, TikTok.

Zásady zpracování osobních údajů jsou součástí pravidel v samostatné části „Ochrana osobních údajů“ a jsou dostupné na webu www.sportujemesesporkou.cz.

Účast na akci je dobrovolná a Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění Účastníka. Účastník proto není oprávněn po Organizátorovi požadovat jakékoli plnění v souvislosti s případným úrazem či jinou škodou vzniklou v souvislosti s jeho účastí na akci.

Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

Kontaktní osoba: zkravcova@csas.cz

V Praze dne 31. 10. 2022

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Účastník Soutěže udělujesouhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, e-mail, telefon, město bydliště, kraj bydliště a soutěžní čas společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261 jako správci osobních údajů pro účel provedení Soutěže.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v Soutěži, aby byli jednotliví Účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a nezaměnitelní. Obdrží-li Organizátor odvolání souhlasu nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této Soutěži bez náhrady.

V případě výhry Účastníka Soutěže budou jeho osobní údaje zveřejněné na webových stránkách, nebo sociálních sítích Facebook a Instagram správce a zpracovatele v rozsahu jméno, příjmení, věk, kraj nebo město a vítězný čas.

II. Organizátor bude prostřednictvím e-mailu a telefonu kontaktovat Účastníky a Výherce Soutěže.

III. Organizátor tímto informuje Účastníky Soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

IV. Účastník Soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v níže uvedeném rozsahu:

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.

Více informací o zpracování osobních údajů Českou spořitelnou a. s. lze získat v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a. s.